Scanapparatuur in de Antwerpse haven

Door Peter Buysrogge op 16 oktober 2014, over deze onderwerpen: Financiën, Waasland

Op 30/09/2014 stuurde ik een schriftelijke vraag naar de minister van Financiën, belast met Ambtenarenzaken, over de scanapparatuur in de Antwerpse haven.

 

Al meer dan 10 jaar beschikt de Antwerpse haven over een aantal mobiele en vaste containerscanners die door de Douane kunnen worden ingezet. Hierover volgende vragen:

1. A) Hoeveel scanners zijn er aanwezig in de Antwerpse haven? B) Wat is de verdeling Linkeroever-Rechteroever? C) Op welke locaties worden deze scanners allemaal exact ingezet? D) Hoeveel dagen per jaar werd elke containerscanner gebruikt sinds de indienststelling? E) Wat is het beoogde rendement per scanner en wordt hier aan voldaan? F) Hoeveel procent van het totaal aantal containers dat binnen-/buiten loopt in/uit de Antwerpse haven wordt gecontroleerd? H) Bij hoeveel procent van de gescande containers wordt een inbreuk vastgesteld? I) Over wat voor inbreuken gaat het dan?
2. In de Ministerraad van mei 2012 werd het verzoek voor bijkomende personeelsleden (die in de loop van 2013 konden worden gerekruteerd en ingezet) ingewilligd. A) Hoeveel personeelsleden zijn er in totaal bijgekomen? B) Verliep dit via interne verschuivingen of rekrutering van buitenaf? C) Hoeveel werken in de Antwerpse haven? D) Waar in de haven worden zij exact ingezet E) Wat zijn hun specifieke taken? F) Hoeveel personeelsleden staan er gemiddeld bij elke scanner?
3. In 2013 beloofde de minister dat de ambtenaren enerzijds zouden worden ingeschakeld in de continudiensten voor de verificatie en anderzijds voor de bewakingszaken (waaronder scanning) waarbij 24u/24u en 7 dagen op 7 zou worden gewerkt. Is deze doelstelling reeds behaald?
4. De Antwerpse mobiele scanner werd in 2012 vooral ingezet als back-up voor de vaste scanner en voor scanning aan de gate out van de containerterminals. A) Is dit nu nog altijd haar primaire taak? B) In 2012 werd door deze scanner 1286 scans uitgevoerd. In 2013 verwachtte men echter een hoger rendement. Werd dit hoger rendement gehaald?

 

Antwoord van de minister

 

1.

a) In de haven van Antwerpen beschikt de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (FOD Financiën) over een vaste scaninstallatie, een halfvaste scaninstallatie ('Relocatable'), een 'grote' mobiele scanner en een backscatter.

b) De (half) vaste scaninstallaties zijn als volgt over de Antwerpse haven verspreid: op Linkeroever, Grensinspectiepost, bevindt zich de vaste scaninstallatie en op Rechteroever bevindt zich de 'Relocatable' scanner. De 'grote' mobiele scanner en de backscatter hebben respectievelijk Rechteroever en Linkeroever, Grensinspectiepost als officiële standplaats.

c) De 'grote' mobiele scanner wordt sinds de aankoop in 2007 ingezet op volgende locaties: - op de openbare weg, voor gecoördineerde acties met de motorbrigades en de politiediensten, waaronder internationale acties zoals Benefralux; - aan de gates van containerterminals; - als back-up voor de vaste scanners in geval van onderhoud of defecten. De backscatter wordt hoofdzakelijk op terminal ingezet.

d) Los van de 'time-out' wegens onderhoud en pannes worden de scanners in de mate van het mogelijke iedere weekdag ingezet voor zover de personeelsbezetting dit toelaat.

e) Jaarlijks wordt in het operationeel plan van de Algemene Administratie van de douane en accijnzen een norm vooropgesteld inzake het aantal uit te voeren scans, waarbij de cijfers van andere RALPH-havens (Rotterdam, Le Havre, Hamburg, Felixtowe) als leidraad worden genomen. Voor 2013 werden volgende normen vooropgesteld: - (half) vaste scanners : 32.000 scancontroles - 'grote' mobiele scanner : 1.152 scancontroles Het aantal uitgevoerde scancontroles bedroeg: - (half) vaste scanners : 28.979 - grote' mobiele scanner : 1.568 Voor 2014 werden volgende normen vooropgesteld: - (half) vaste scanners : 30.000 scancontroles - 'grote' mobiele scanner : 1.152 scancontroles - backscatter (pas volledig operationeel sedert 15 oktober 2014) : 200 scancontroles Het aantal uitgevoerde scancontroles tot eind september bedraagt: - (half)vaste scanners : 25.305 - 'grote' mobiele scanner : 290

f) In 2013 werden 5.490.717 containers behandeld in de haven van Antwerpen. Er wordt voornamelijk gescand op invoercontainers, die ongeveer de helft bedragen van het totaal aantal behandelde containers. Het aantal containers dat in 2013 gescand werd in de haven van Antwerpen bedroeg 30.547.

g) Wanneer een scanbeeld als niet-conform of verdacht wordt beschouwd, wordt de betrokken vracht doorverwezen naar de verificatiedienst. Eén enkele vaststelling kan betrekking hebben op meerdere inbreuken. Voor 2014 werden tot op heden op Linkeroever (Grensinspectiepost) 289 vaststellings-dossiers en op Rechteroever 681 vaststellingsdossiers aangemaakt voor verdere behandeling.

h) Met de scanners worden op regelmatige basis vaststellingen gedaan met zowel fiscale (ontduiking van invoerrechten, btw en accijnzen) als niet-fiscale inpakt, waaronder smokkel van verdovende middelen, inbreuken op de veiligheid, tabakssmokkel, rode gasolie.

 

2.

a) in de periode tussen 1 september 2013 en 1 januari 2014 werden 96 douaniers aangeworven voor de shiftwerking te Antwerpen en Beveren. Na mutatie of vertrek om andere redenen blijven er op heden nog 84 douaniers over.

b) Alle nieuwe douaniers werden extern gerekruteerd via Selor.

c) Van de 84 douaniers zijn er 69 tewerkgesteld in de haven (Antwerpen of Beveren) en 14 bij de controleregie of regiekamer in het gebouw Noordster, Ellermanstraat, Antwerpen.

d) De nieuw aangeworven douaniers werden ingezet op volgende locaties: - Kaaien 212, 363, 416, 420, 702-913,1213, 1700; - Toezichtplaats 3-ways; - Permanentiedienst (Spitsenstraat, Antwerpen), Luchthaven Deurne, mototeam Lillo, Grensinpectiepost Kallo, verificatiedienst Tijsmanstunnel; - Scansites Rechter- en Linkeroever; - Controleregie en regiekamer.

e) De taken van de nieuw aangeworven douaniers zijn de volgende: - verificatie in- en uitvoer, feedback opmaken na verificatie, vaststellingen afhandelen, uitvoeren stopfunctie voor namaak en afval, documenten behandelen, aanwezigheid goederen vaststellen, uitvoeren van eenvoudige controletaken en verzegelen; - Scandienst : containers scannen en beelden analyseren (zoeken naar drugs, wapens, gesmokkelde sigaretten); - Controleregie : controleopdrachten selecteren; - Regiekamer : controleopdrachten plannen van de mobiele teams Antwerpen 1/2/3 en 4.

f) Voor de werking van de (half) vaste scaninstallaties zijn minimum vijf ambtenaren per shift vereist. Voor de inzet van de 'grote' mobiele scanner zijn minimum vier ambtenaren per shift vereist en voor de inzet van de backscatter zijn minimum twee ambtenaren per shift vereist.

 

3.

De douaniers die In de periode tussen 1 september 2013 en 1 januari 2014 werden aangeworven voor de shiftwerking, werden toegewezen aan de volgende teams: - 6 mobiele teams, die operationeel zijn als volgt : weekdagen tussen 6 en 22 uur, weekend-dienst tussen 6 en 22 uur volgens een beurtrol in poules van Moto 1 en 2 (Rechteroever), Moto 3 en 6 (Rechteroever) en Moto 4 en 5 (Linkeroever). - Mobiel team Antwerpen 7 (= scandienst), dat operationeel is van maandag tot vrijdag tussen 6 en 22 uur; - Controleregie en Regiekamer, die 7dagen/7 operationeel zijn tussen 6 en 22 uur; - Permanentiedienst (Spitsenstraat), die 24u/24, 7dagen/7 operationeel zijn. Met uitzondering van het bewakingsteam, dat naar verwachting pas midden 2015 operationeel zal zijn, werd de doelstelling behaald.

 

4.

a) Op heden wordt de grote' mobiele scanner hoofdzakelijk ingezet als back-up voor de (half) vaste scanners.

b) In 2013 werden met de 'grote' mobiele scanner in totaal 1.568 scans uitgevoerd, waarmee het verwachte hoger rendement werd behaald.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is