De reorganisatie van FOD Financiën (de zogenaamde ‘kanteling 3’) en de gevolgen voor het Waasland.

Door Peter Buysrogge op 18 november 2014, over deze onderwerpen: Financiën, Waasland

Op 18/11/2014 stuurde ik een schriftelijke vraag naar de minister van Financiën over de reorganisatie van FOD Financiën (de zogenaamde ‘kanteling 3’) en de gevolgen voor het Waasland.

 

In de uitzending van TV Oost van 29/10/2014 (http://www.tvoost.be/nl/2014-10-29/registratiekantoren-in-het-waasland-s...) wordt gesproken over de sluiting van het registratiekantoor Sint-Niklaas en de verhuis ervan naar Dendermonde. Dit gebeurt in het kader van de zogenaamde ‘kanteling 3’.

In uitvoering van de bijzondere financieringswet, verzekert het Vlaams gewest met ingang van 01/01/2015 zelf de dienst van de volgende belastingen:

- de successierechten;
- het registratierecht op de overdrachten ten bezwarende titel van onroerende goederen;
- het registratierecht op de vestiging van een hypotheek en de gedeeltelijke of gehele verdeling van onroerende goederen;
- het registratierecht op de schenkingen onder levenden van roerende of onroerende goederen.

Voor de provincie Oost-Vlaanderen gaat deze wijziging gepaard met de concentratie van de inningskantoren, namelijk van 18 kantoren naar 3 (Gent, Aalst en Sint-Niklaas) waar enkel fiscale taken worden uitgevoerd. Het neerleggen van authentieke akten en documenten kan vanaf dan enkel elektronisch of ter plaatse in het kantoor van Dendermonde gebeuren.

Een analoge verschuiving zal zich blijkbaar voordoen bij de registratie van huur- en andere overeenkomsten, het opvragen van attesten van erfopvolging, e.a. Momenteel bevinden zich in het Waasland 3 kantoren (Sint-Niklaas, Lokeren en Beveren). Deze zouden blijkbaar allemaal gecentraliseerd worden in Dendermonde.

 

Enkele vragen hieromtrent:

1. A) Hoeveel dossiers krijgen de Wase innings- en registratiekantoren momenteel jaarlijks, opgesplitst per kantoor? B) Wat is de verhouding tussen de elektronische dienstverlening en de persoonlijke dienstverlening, opgesplitst per kantoor?
2. Waarom worden alle registratiekantoren in het Waasland gesloten en overgeplaatst naar Dendermonde?
3. Waarom is de piste om het hypotheekkantoor Waasland naar Sint-Niklaas te brengen verlaten en werd toch beslist om dit ook naar Dendermonde te verplaatsen?
4. Wat gebeurt er met het personeel dat momenteel werkt in de Wase kantoren, zowel de inningskantoren als de registratiekantoren?
5. Hoe is de communicatie verlopen, zowel naar de gebruikers als het personeel?
6. Wat zal er gebeuren met de vrijgekomen kantoorruimte?

 

Antwoord van de minister:

 

1. a) Voor het jaar 2013 kunnen, per bedoeld kantoor, volgende gegevens worden meegedeeld.[GRAPH: 2014201500800-10-55-nl-fr] b) De meest efficiënte manier om een woninghuurcontract ter registratie aan te bieden is het gebruik van de toepassing "MyRent". "MyRent" laat toe om online het huurcontract, de plaatsbeschrijving en de hiermee verband houdende documenten ter registratie aan te bieden. Aanvragen om het bekomen van een attest van erfopvolging kunnen per post of ter plaatse worden ingediend. De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) houdt evenwel geen gedetailleerde statistieken bij van het aantal huurcontracten dat via het loket, per post, per e-mail, per fax of via de geautomatiseerde toepassing "MyRent" ter registratie worden aangeboden.

2. Aangezien Vlaanderen de dienst van de in vraag bedoelde belastingen vanaf 1 januari ek. (2015), overneemt en om redenen van efficiëntie, worden de diensten van de Administratie Rechtzekerheid van de AAPD gehergroepeerd rond de hypotheekkantoren.

3. Wat de verhuis van Hypotheekkantoor Dendermonde 2 naar Sint Niklaas betreft, op vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) werd de mogelijkheid onderzocht om het hypotheekkantoor te huisvesten te Sint Niklaas. In Sint Niklaas wordt door de diensten van de FOD Financiën een gebouw in gebruik genomen, een optimale inplanting in dit gebouw werd vanuit de Stafdienst Logistiek voorgelegd. Na een bezoek op 22 mei 2014 aan het gebouw te Sint Niklaas werd vanuit de AAPD beslist om het hypotheekkantoor in haar huidige standplaats (Dendermonde) te behouden.

4. De bij de verhuis betrokken ambtenaren die niet geopteerd hebben om over te gaan naar het Vlaamse Gewest hebben de mogelijkheid gehad om een nieuwe standplaats te kiezen binnen de gewijzigde structuur van de Administratie Rechtzekerheid. Aangezien de standplaats Sint-Niklaas niet meer in die structuur werd opgenomen, krijgen zij een voorrang in de drie dichtstbijzijnde standplaatsen.

5. Aan de hand van basisoverlegcomités worden de syndicale organisaties ingelicht over de nieuwe federale structuur en de standplaatsen van de Administratie Rechtzekerheid. Het personeel wordt via acties van de dienst Operationele Coördinatie Communicatie, de gewestelijke directeurs/ centrumdirecteurs en via het intranet van de FOD Financiën op de hoogte gehouden.

6. In de aldus vrijgekomen kantoorruimten zullen andere diensten van de FOD Financiën worden gehuisvest. Mogelijke restruimtes worden overgedragen aan de Regie der Gebouwen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is