De 9,4 miljard euro investeringen bij Defensie

Door Peter Buysrogge op 16 november 2016, over deze onderwerpen: Defensie

Op 16/11/2016 interpelleerde u-ik tijdens de commissie Defensie minister Steven Vandeput over de 9,4 miljard euro aan investeringen bij Defensie (nr. 14627).

 

Mijnheer de minister, ik heb afgewogen of ik mijn vraag zou aanhouden dan wel uitstellen. Ik had de vraag al enige tijd geleden ingediend, toen in de pers werd bekendgemaakt dat de militaire programmawet er zou komen. Nadien is zij ook effectief ingediend en toen dacht ik dat mijn vraag zonder voorwerp was, ware het niet dat er nu een advies aan de Raad van State is gevraagd en de behandeling ervan is uitgesteld, waardoor ik vond dat de behandeling van mijn vraag toch relevant is.

Ik heb vorige sprekers al hun tevredenheid horen uitdrukken over het feit dat de programmawet er eindelijk is. Het is namelijk ook een engagement uit het regeerakkoord. Ik zal niet letterlijk citeren wat hierover in het regeerakkoord stond, maar het is alleszins een goede zaak dat de programmawet er eindelijk is, niet alleen voor onze militairen, maar ook voor de burgers en het Parlement is het belangrijk te weten waar Defensie naartoe wil evolueren. Dankzij de programmawet kunnen wij dat ook. 

Graag krijg ik een antwoord op de volgende vragen.

In hoeverre bevat de bijlage bij de militaire programmawet wijzigingen in vergelijking met de eerder ingediende en besproken visietekst van januari en juni 2016?

Kunt u wat meer info geven over de eventuele planning van de aankopen en de spreiding over de verschillende eenheden?

 

Antwoord Steven Vandeput

 

Mijnheer Buysrogge, wij spreken niet van een militaire programmawet, want een programmawet is een wet in uitvoering van akkoorden en dergelijke meer. Ik denk dat het ontwerp is ingediend onder de titel “wet voor militaire programmering”.

De wet en de bijlagen bij de wet, zoals goedgekeurd door de Ministerraad van 20 oktober, zijn een synthese van de strategische visie van 29 juni 2016. Het is uiteraard enigszins anders geschikt, maar inhoudelijk is het hetzelfde. In de bijlage bij de militaire programmeringswet werd een inschatting gemaakt van het jaar waarin wij de verbintenis of de vastlegging verwachten, terwijl in de strategische visie de jaren van de betalingen of vereffeningen zijn opgenomen. Er is een verschil tussen bestellen en ontvangen en betalen.

Voor een gedetailleerde spreiding van het materieel over de eenheden is het uiteraard vandaag nog veel te vroeg. Het antwoord hierop zal ook afhangen van de beslissingen van de regering aangaande onder andere de geografische spreiding van de kwartieren.

In afwachting geeft de strategische visie een inzicht in de inzetmogelijkheden van de verschillende capaciteiten, conform de kerntaken van Defensie in het kader van ons veiligheids- en defensiebeleid.

 

Repliek Peter Buysrogge

 

Ik heb gesproken over de militaire programmawet omdat het ook op die manier wordt verwoord in het regeerakkoord. De titel van het wetsontwerp spreekt inderdaad over die programmering. Ik ben tevreden dat de engagementen zoals eerder aangekondigd in uw visietekst, worden vertaald. Ik kijk uit naar een zo spoedig mogelijke bespreking ten gronde. 

 

Het integrale commissieverslag kan u terugvinden op http://www.dekamer.be/doc/CCRI/pdf/54/ic535.pdf#search="14627"

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is